สำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

สำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นแรงผลักดันด้านการตลาดของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนชุมชนและธุรกิจในท้องถิ่นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกว่า “Thailand Riviera” ” ภายใต้แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองจะได้รับการยกระดับให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

สำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การทำอาหารการกีฬาและการท่องเที่ยวตามชุมชน รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในทุกด้านของการจัดการการท่องเที่ยวการอนุรักษ์และการฟื้นฟูตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมทั่วประเทศเพิ่มพื้นที่ชนบทให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับผู้เข้าชม